Grasrotandel

FSHK org nr:

912038890

 

Husk båndtvang. 1. april tom 20.aug.

29.04.2016

Klubben har fått egen mobiltelefon: 41479644

kl 17-23

20.08.2014

Årets mestvinnende utstillingshund 2016

Klubben inviterer til konkuranse. 
Valp - Voksen - Veteran
Frist for innsending av resultater i FSHK 31.16, det aktuelle året og skal sendes på mail til fitjar.stordhk@gmail.com.

Meir informasjon her

   

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 2017
Vil bli holdt den 15mars kl 19.00


Sted: Vikahaugane (over resepsjonen)

Innkalling vil bli sendt ut innen den 22/2-2017

 

 

 

 

Mars

15.03 - Årsmøte kl 19:00 

 

 Mai

6/5 Sporprøve

Se under:  Blodspor

20 Mai. HUNDENS DAG.

24/3-26/3 Blodsporkurs for nybegynnere.

Se under: Blodspor

Kurset er fullt.

Juni

Sommeravslutning.

Juli

Offisiell utstilling på Karmøy

August

Kurs start

September

Uoffisiell utstilling i Rackerthallen

9-10/9

Oktober

November

Offisiell utstilling på Vikahaugane

4-5/11

Desember

Juleavslutning

Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet

NKKs hovedstyre diskuterte i møte nr. 3/16, 30. mars 2016, ulike problemstillinger knyttet til tillitsverv og inntektsbringende virksomhet. Hovedstyret(HS) fattet følgende vedtak:

 

Vurderingen som ligger til grunn for vedtaket er at teamet er mangfoldig og sammensatt og vanskelig lar seg gjøre å regulere på en god måte. Det er ikke ønskelig å regulere området på en måte som gjør at dyktige hundemennesker som har hovederverv eller bierverv innenfor området hund, ikke kan eller bør oppnevnes/velges til ulike komiteer, utvalg mv. Dette fordi man fort vil ende i en situasjon hvor mye god kompetanse «går tapt» og organisasjonen blir skadelidende totalt sett.

Imidlertid er det viktig at den enkelte viser godt skjønn og forstand og er oppmerksom på de dilemmaer som kan oppstå. Viktigheten av å vurdere egen habilitet i saker hvor dette kan bli et spørsmål er vesentlig.

Klubber og forbund bes formidle informasjonen i dette skrivet til sine medlemmer slik at problemstillingene er godt kjent og den enkelte således kan utvise godt skjønn i eventuelle skjæringspunkter mellom tillitsverv i NKKs organisasjon og inntektsbringende virksomhet.

Om tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet
Forholdet mellom det å ha tillitsverv i NKK og egen næringsvirksomhet tilknyttet hund tas tidvis opp på ulike nivåer i NKK som et dilemma og potensiell interessekonflikt.

NKK er en medlemsorganisasjon bestående av medlemsklubber og forbund. Organisasjonen har ulike styrer, utvalg og særkomiteer som igjen har fagutvalg og kompetansegrupper knyttet til seg. I alle disse oppnevnte komiteene/gruppene sitter personer som er foreslått som tillitsvalgte fra eller på vegne av sine klubber, forbund eller fagmiljøer.

I tillegg er det i NKK en rekke personer som har tillitsverv i kraft av at de innehar ulike autorisasjoner gitt av NKK, eks. instruktører, figuranter, testledere, konkurranseledere, prøvedommere og eksteriørdommere.

Svært mange av medlemmene i klubber og forbund har et høyt engasjement innenfor området hund totalt sett. Dette kan være både som utøvere, oppdrettere, instruktører i egen eller andres virksomhet, hundemassører, veterinærer, drift av hundeskoler mv.

Fra tid til annen oppstår diskusjon og/eller potensielle interessekonflikter knyttet til forholdet mellom på den ene siden å ha tillitsverv eller autorisasjon i NKK versus det faktum at personer også har hund eller hunderelatert virksomhet som sitt hovederverv eller bierverv for inntektsbringende arbeid.

NKKs hovedstyre har tidligere vedtatt:


Vedtaket er blant annet gjengitt i NKKs utdanningsplan for instruktører. Administrasjonen har også henvist til dette i de tilfellene det har vært personer valgt i kompetansegrupper som har drevet kursvirksomhet/hundeskoler e.l., dvs. at man ikke kan reklamere for sitt verv i NKK i fm. sin egen kommersielle virksomhet.

NKKs Disiplinærkomite (DK) har tidligere gitt dommer advarsel da vedkommende arrangerte uoffisielt stevne, hvor påmeldingsinntekten gikk til vedkommende selv/dennes virksomhet. DK har således lagt føringer om at dommere ikke har anledning til å arrangere uoffisielle stevner til egen vinning.

Informasjon om HS sitt vedtak av 1992 er ikke sendt ut til enhver som gis autorisasjon i NKK systemet. Imidlertid berøres temaet indirekte i etiske retningslinjer. Eksempelvis fra etiske retningslinjer for eksteriørdommere:


Området er mangfoldig og det er ulike hensyn som taler for og imot hvor mye regulering man skal søke å legge på medlemmer i klubber og forbund.

Habilitet og integritet må selvfølgelig være avgjørende. Bakgrunnen for vedtaket i 1992 vedrørende kommersiell virksomhet var knyttet opp mot at NKK ønsker å tilrettelegge for aktiviteter og inntekter i regi av - og til klubber og forbund, og ikke berike enkeltpersoner. Klubber og forbunds virksomhet er i all hovedsak basert på frivillighet og ikke lønnsbasert innsats som vil være i konkurranse med det frivillige arbeidet.

Klubber og forbund arrangerer lydighetskurs mv i regi av klubbene. Her benyttes gjerne klubbens egne instruktører, enten på dugnad eller med svært lav godtgjørelse. Inntektene som hundeeierne betaler for deltakelse går til klubb/forbund, som igjen benytter denne inntekten til drift av klubben, sponsing av lag, leie av treningssted, treningsmateriell mv.

Instruktører som i privat regi, eller i regi av etablerte hundeskoler, tar ofte høyere pris av hundeeierne og inntektene går til den kommersielle virksomheten. Det er mange som holder hundekurs i Norge, også personer som ikke innehar «formell autorisasjon» i form av instruktørutdanning el. Erfarne utøvere, eks. landslagsdeltakere og andre som har meritter fra ulike områder, holder kurs både i privat regi og på forespørsel fra klubber, treningsgrupper mv.

Intensjonen med HS vedtaket fra 1992 var antakelig at man ønsket å verne om klubber/forbunds inntektsgrunnlag, både hva gjelder avholdelse av kurs og gjennomføring av arrangementer (prøver, utstillinger mv).

NKK er kjent med at enkelte instruktører som holder eks. 2-3 kurshelger i løpet av et år har opprettet eget firma for å kunne følge skattelovgivningen i Norge. Det er som kjent svært begrenset hvor mye godtgjørelse en instruktør, dommer, ringsekretær e.l. kan motta uten at dette blir regnet som skattbar inntekt.

På den ene siden kan man tenke seg at NKK bør kunne være stolt av at den utdanningen og autoriseringen som foregår via NKKs klubber og forbund mv er svært attraktiv. Man kan tenke seg at det å reklamere for at man er instruktør utdannet gjennom NKK vil kunne bidra til å profilere NKK og til at flere blir medlem i klubber og forbund mv. Det er tidligere klarlagt at instruktørutdanningen i NKKs regi ofte er mer omfattende enn det private aktører krever for personer de godkjenner som instruktører. Det er ikke grunn til å tro at dette er endret i nyere tid.

På den andre siden kan det selvfølgelig være uheldig om personer utdannet via NKKs medlemsklubber utøver konkurrerende virksomhet i samme område som klubbene, og dette medfører at klubbene ikke får påmeldinger til sine kurs, ikke får instruktører som kan/vil drive frivillig arbeid lenger osv. Det samme vil også gjelde om enkeltpersoner, dommere eller andre arrangerer uoffisielle stevner med aktiviteter som også NKKs klubber avholder (eks. lydighet, agility mv.) og påmeldingsavgift blir inntekt til disse fremfor til klubben.

Når det gjelder verv og integritet mv. så er dette også et utvidet spørsmål:

• Kan man som oppnevnt medlem i HS, komiteer, utvalg, kompetansegrupper mv. ha arbeid eller privat virksomhet som gjør at man kan «reklamere» for ens egen kompetanse eller virksomhet?

Sett i relasjon til HS vedtaket fra 1992 er muligens svaret nei. Hvis det er slik at svaret er nei, så er dette heller ikke uproblematisk da det i de fleste tilfeller nettopp er den enkeltes kompetanse (og erfaring) som er bakgrunnen for at man er oppnevnt.

Satt på spissen kan man da tenke seg dilemmaet synliggjort gjennom:

• jurister/advokater oppnevnes i NKKs lovkomite, disiplinærkomite og appellutvalg
• veterinærer er oppnevnt i NKKs Sunnhetsutvalg
• instruktører, dommere eller dyktige utøvere tilbyr kurs eller andre tjenester og samtidig er oppnevnt som medlem i særkomite, kompetansegruppe e.l.

Å være dommer eller inneha andre autorisasjoner eller tillitsverv (medlem i komiteer, kompteansegrupper mv) i NKK systemet er et tillitsverv og disse representanter er å betrakte som NKKs representanter og ambassadører. Den enkelte må være seg denne rollen bevisst.

HS vedtak 46/16 erstatter vedtaket fra 1992, og HS setter «ikke ned foten» for at man kan kombinere tillitsverv i NKK med privat virksomhet knyttet til hund. Den enkelte vil imidlertid selv være ansvarlig for å utøve godt skjønn og eventuelt selv ta initiativ til å avklare problemstiller som man tenker kan være problematisk i fht. tillitsverv og egen inntektsbringende virksomhet.